اندروید
تصویر 1 بدافزار BRATA در اندروید
android-firebase-google cloud
Supervpn برنامه مخرب اندرویدی
بدافزار اندرویدی