Atlassian Critical Confluence
مایکروسافت لوگو
NVIDIA
f5
مرورگر خود را در اسرع وقت وصله کنید!
آسیب پذیری cgroups
آسیب پذیری امنیتی جدید هزاران نمونه GitLab
باگ روز صفرم جدید کروم تحت حمله فعال
خطاهای ادغام Google Drive باعث ایجاد نقص های SSRF در چندین برنامه مختلف شد
ویندوز