277000 روتر از طریق UPnP در معرض حملات Eternal Silence قرار گرفتند
wordpress
samba
وبینار 2
وبینار
هشدار