آزمایشگاه و مرکز تخصصی آپا دانشگاه تبریز

ارائه گواهینامه امنیتی وب سایت

مرکز آپای دانشگاه تبریز با داشتن کادری مجرب قابلیت انجام تست امنیتی وب سایت ها بر اساس استاندارد OWASP و ارائه راه کار برای آن را دارد. هزینه این تست بر اساس گستردگی وب سایت و زمان انجام تست مشخص خواهد شد.