تحلیل آسیب پذیری و بدافزار

شناسایی، تحلیل و بررسی آسیب پذیری ها، حملات، بدافزارها و تهدیدات امنیتی موجود در فضای اینترنتی، زیرساخت و سامانه های ادارات، سازمان ها و شرکت ها با هدف آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد در اسرع وقت از دیگر خدمات ارائه شده توسط تیم فنی و تخصصی مرکز آپا دانشگاه تبریز می باشد.